Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Inom projektet har 1415 bostäder i Emåns avrinningsområde i Vetlanda kommun besökts för inventering av enskilda avlopp. Av dessa 1415 har 712 stycken förlagts med förbud att använda den befintliga avloppsanordningen inom 1-5 år. Förbudstiden/åtgärdstiden har bestämts i en policy antagen av miljö- och byggnämnden, § 72-2010, och beror på avloppets standard och boendetyp (permanentboende eller fritidsboende).
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 400 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2011
Slutår
2013
Huvudman
Vetlanda kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-04 14:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Vetlandabäcken - WA91255077
Vatten Solgen - WA57714381
Vatten Gårdvedaån: Hjortesjön - Serarpasjön - WA97544029
Vatten Aspö Damm - SE636750-146670
Vatten Flen - WA52173639
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Emån - AREA00261
Lokalvattensamverkan
Hjärtaån - AREA00376
Skärveteån - AREA00377
Emån övre - AREA00373
Emån mellan - AREA00374
Linneån - AREA00375
Delområde/Ansvarsområde
Emån - AREA00261
Huvudavrinningsområde
Emån - SE74000
Delavrinningsområde
Mynnar i Emån - SE637049-145493
Inloppet i Flögen - SE636912-144995
Inloppet i Narrveten - SE635786-148198
Utloppet av Grumlan - SE636252-145272
Utloppet av Norrasjön - SE636658-145304
Vatten
Solgenån: Klintedammen - Solgen - SE637791-145842
Nygårdsbäcken - WA11468418
Vrången - WA51074103
Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen - WA96375763
Skärveteån: Skirösjön - Övrasjön - WA73972899
Län
Kronoberg - 07
Jönköping - 06
Kalmar - 08
Kommun
Hultsfred - 0860
Sävsjö - 0684
Vetlanda - 0685
Eksjö - 0686
Nässjö - 0682

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad 1 800 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - LOVA 50

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor
2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
6. Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
2.2 Diffusa källor - Enskilda avlopp
3 Vattenuttag
4 Konstgjord infiltration
5 Saltvatteninträngning
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter
3. Försurning
5. Främmande arter
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem