Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Information och rådgivning till skogsbruket för att på sikt minska påverkan på vattenmiljön.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Kunskapsspridande aktivitet
 
Rådgivning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2015
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-05-28 09:17
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Gothemån-Roma - WA12502356
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Gothemsån - AREA00432
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
Gothemsån - SE117000
Delavrinningsområde
Ovan 637725-165914 - SE637665-165944
Ovan 638162-165992 - SE638055-166015
Ovan 636970-165630 - SE636804-165633
Vatten
Gothemån-Roma - WA12502356
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Andra effekter a

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.6.1 Diffusa källor - Skogsbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

6.2. Förhöjda temperaturer