Rödvattnet-Majendal

  • Skyddat område
  • EU ID: SE0610133
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

För att lättare kunna hitta och titta på information som rör en specifik förvaltningscykel inom vattenförvaltningen finns nu funktionen ”Val av förvaltningscykel”, ovanför denna ruta. När du klickar på pilen fälls en lista ut och du kan välja vilken förvaltningscykel du vill se information ifrån. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. I förvaltningscykel 1 och 2 ser du information som gällde när cykeln avslutades. I förlängningen av cykel 2 och i förvaltningscykel 3, som är pågående cykler, ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Natura 2000 SPA Fågeldirektivet
Natura 2000 SCI Habitatdirektivet
EU ID
SE0610133
Svenskt ID
SE0610133
Latitud
59.4872
Longitud
12.4828
Storlek
13,505184 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 27-29 b §§, Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2007:1) över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Metadata
Rapporteringslänk

Områdesinformation

Ansvarig
KaraktärSite is located in a geologically very interesting undulating district with a mosaic of lakes and woodland.
KvalitetSite has high quality as one of few remaining areas with western taiga in the southern part of Sweden and is frequently used for wildlife tourism.
Sammaställningsdatum1996-10-01
SAC-Datum201103
SCI Föreslaget Datum199701
SCI-Datum200501
SPA-Datum199612
Uppdaterat Datum2012-08-01
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0610133
Naturvårdsverket

Artinformation

B - FåglarFisktärna
Gråspett
Orre
Spillkråka
Storlom
Tjäder
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0610133/arter
Naturvårdsverket

Naturtyper

8220Silikatbranter1,51 ha
9010Taiga201,26 ha
3130Ävjestrandsjöar1113,43 ha
7140Öppna mossar och kärr5,58 ha
Datakälla
http://nvpub.vic-metria.nu/n2000/rest/omrade/SE0610133/naturtyper
Naturvårdsverket

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Övarlappande eller delvis inom