Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Åsnen (SE626889-143552)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Havbältesfjorden (WA38277866)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Havbältesfjorden (WA38277866)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Havbältesfjorden (WA38277866)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-06-30 15:07
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Tingsryd - 0763
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mörrumsån - SE86000
Åtgärdsområde
Mörrumsån
Startår
1972
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6266558
SWEREF99 TM Östlig: 485039

RT 90 2,5 gon V - X: 6268900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1435500

WGS84 Latitud: 56.5431334448
WGS84 Longitud: 14.7566966311

ETRS-89 Latitud: 56.54313
ETRS-89 Longitud: 14.75669

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Mörrumsån Vattenkemi 201 Åsnens utlopp Hackekvarn
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1972 2010
SRK Mörrumsån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1972 2014
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Antracen En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Bensen En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Diuron En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Simazin En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Triklorbensener En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2006 2006
Screening Vattendirektivsämnen 2006 Screening Vattendirektivsämnen Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2006 2006
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1972 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
SRK Mörrumsån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK MörrumsånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK MörrumsånNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet
Natura 2000