Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Varnumsviken (WA29446026)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Varnumsviken (WA29446026)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Varnumsviken (WA29446026)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Varnumsviken (WA29446026)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6576483
SWEREF99 TM Östlig: 447056

RT 90 2,5 gon V - X: 6579403
RT 90 2,5 gon V - Y: 1401200

WGS84 Latitud: 59.3238479326
WGS84 Longitud: 14.0697161682

ETRS-89 Latitud: 59.32384
ETRS-89 Longitud: 14.06970

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Varnumsviken, Varnumsviken, djuphålet
SRK, Norra Vänern Växtplankton Kr70 Varnumsviken, djuphålan
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Kr70 Varnumsviken, djuphålan
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Kr70 Varnumsviken, djuphålan
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Kr70 Varnumsviken, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   1 gång per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI 1 gång per år 1990 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alaklor 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Antracen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Atrazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorpyrifos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Diuron 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endosulfan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Isoproturon 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Naftalen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Oktylfenol 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Simazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Trifluralin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen Järn annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen Mangan annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen TOC annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 1996 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Dioxiner Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Alifater annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Aromater annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton