Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mellan-Fryken (WA52451708)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mellan-Fryken (WA52451708)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mellan-Fryken (WA52451708)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mellan-Fryken (WA52451708)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2022-04-14 08:14 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Sunne - 1766
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6623841
SWEREF99 TM Östlig: 396855

RT 90 2,5 gon V - X: 6627391
RT 90 2,5 gon V - Y: 1351550

WGS84 Latitud: 59,739623144224
WGS84 Longitud: 13,1650280473472

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Mellan-Fryken
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar MF2 Mellan-Fryken, Ämtervik
SRK, Norsälven Bottenfauna MF2 Mellan-Fryken, Ämtervik
SRK, Norsälven Sedimentundersökning MF2 Mellan-Fryken, Ämtervik
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar MF2 Mellan-Fryken, Ämtervik

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2003 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna   Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna BQI Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna ASPT Var tredje år 1998 -
SRK, Norsälven Bottenfauna Bottenfauna MILA Var tredje år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalkväve annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen Totalfosfor annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Näringsämnen TOC annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1997 2013
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2019 -
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen   En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Atrazin En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Diuron En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Isoproturon En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Klorpyrifos En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Simazin En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Pentaklorfenol En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Diklormetan En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Alaklor En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Endosulfan En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Antracen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Bensen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Trifluralin En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Pentaklorbensen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Aklonifen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Diklorvos En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Kinoxifen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Terbutryn En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Bifenox En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen DDT En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Aldrin En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Dieldrin En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Endrin En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Isodrin En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Cypermetrin En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Dikofol En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Trikloretylen En gång 2021 2021
SCR, Värmlands län, Miljögifter Screening miljögifter i ytvatten, 2021 Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol En gång 2021 2021
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 2000 -
SRK, Norsälven Sedimentundersökning Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 2000 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2010 -
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorsälvenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, NorsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton