Övre Fryken, Notnäs

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE667095-134495
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Övre Fryken (WA25265458)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Övre Fryken (WA25265458)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Övre Fryken (WA25265458)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Övre Fryken (WA25265458)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Norsälven
Startår
2003
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6667292
SWEREF99 TM Östlig: 389728

RT 90 2,5 gon V - X: 6670950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1344950

WGS84 Latitud: 60.1277253135
WGS84 Longitud: 13.0151551841

ETRS-89 Latitud: 60.12772
ETRS-89 Longitud: 13.01515

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Övre Fryken, Övre Fryken, Notnäs
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar ÖFN Övre Fryken, Notnäs

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2004 2013
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen   3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alaklor 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Antracen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Atrazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Klorpyrifos 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Diuron 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Endosulfan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Isoproturon 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Naftalen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Oktylfenol 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Simazin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Trifluralin 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Alfa-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SCR, Värmlands län, Miljögifter Prioriterade ämnen i vatten, screening 2010-2011 Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 3 gånger per år 2010 2011
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2004 2005
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2003 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2003 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2004 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2003 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2010 2018
SRK, Norsälven Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenoler 2 gånger per år 2003 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, NorsälvenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, NorsälvenLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg