Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
För att säkra kvaliteten på grundvattnet bör vattenskyddsområden inrättas för alla grundvattenförekomster som nyttjas som dricksvattentäkter och som kan komma att användas som dricksvattentäkter.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Inrätta
Åtgärdsinformation
Extern databas
Vattentäktsarkivet (SGU)
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-11-22 11:02
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2014-07-03 11:15
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Möklintaåsen_Broddbo - WA10865863
Vatten Broddbo - WA81459139
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sagån - AREA00305
Dalälven Färnebofjärden - Grådö - AREA00831
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Sagån - AREA00305
Dalälven - AREA00269
Huvudavrinningsområde
Dalälven - SE53000
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Utloppet av Silvköparen - SE664899-153956
Mynnar i Storån - SE665658-153842
Ovan Storängsbäcken - SE664398-153815
Inloppet i Silvköparen - SE665098-153755
Vatten
Möklintaåsen_Broddbo - WA10865863
Broddbo - WA81459139
Län
Västmanland - 19
Kommun
Sala - 1981

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor