Riddarhyttans Sågverk Primär bransch: Träimpregnering

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0071286
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Schanktning av förorenade massor i förorenad mark vid Riddarhyttans Sågverk. Åtgärder har genomförts. Efterbehandlingen utfördes mellan 2009 och 2010. Området delades in i ett rutnät och schakt utfördes till djup som bestämts utifrån tidigare utförd provtagning. Förorenade massor har deponerats.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 50 000 Kvadratmeter
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Efterbehandling av miljögifter
 
Deponering av förorenade massor i ett slutförvar
 
Schaktning av förorenad jord
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
100020
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2009
Slutår
2010
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-11-22 11:03
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2014-03-27 10:41
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6630891 - 529536 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sverkestaån - AREA00554
Delområde/Ansvarsområde
Örebro - AREA00294
Arbogaån - AREA00300
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Utloppet av Lien - SE663310-148299
Län
Västmanland - 19
Kommun
Skinnskatteberg - 1904

Prioriteringar

Vattenförvaltning

Andra prioriteringsgrunder

2

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad 10 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Arsenik CHEM_AS Saknas Saknas
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) CHEM_PCB_NONDIOX Saknas Saknas

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
1.3 Punktkällor - IPPC-industri
1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
8. Annan signifikant påverkan
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning
8.10 Annan signifikant påverkan - Andra typer av relevanta påverkanstryck

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
1.1 Punktkällor - Förorenade områden
1.2 Punktkällor - Deponier
1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
1.7 Annan miljöfarlig verksamhet
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem