Strömsholms Impregneringsanläggning Primär branch:Träimpregnering

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0071305
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Schaktning av förorenade massor vid fd Strömsholms impregneringsanläggning. En delåtgärd har utförts. Ett delområde har schaktats ut pga höga ytliga arsenikhalter.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 6 300 Ton
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Efterbehandling av miljögifter
 
Deponering av förorenade massor i ett slutförvar
 
Schaktning av förorenad jord
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
100695
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2009
Slutår
2010
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-11-22 11:03
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2014-03-27 12:40
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6596399 - 571760 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Galten-närområde - AREA00517
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Mälaren - AREA00306
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Rinner till Mälaren-Galten - SE659752-152589
Län
Västmanland - 19
Kommun
Västerås - 1980

Prioriteringar

Vattenförvaltning

Andra prioriteringsgrunder

1

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Arsenik CHEM_AS Saknas Saknas

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
1.3 Punktkällor - IPPC-industri
1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
8. Annan signifikant påverkan
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning
8.10 Annan signifikant påverkan - Andra typer av relevanta påverkanstryck

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
1.1 Punktkällor - Förorenade områden
1.2 Punktkällor - Deponier
1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
1.7 Annan miljöfarlig verksamhet
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem