Tvåstegsdike i Munkaskogs dikningsföretag, Sandabäcken, Varbergs kommun.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0071339
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden innebär att befintligt dike breddas till en dagöppning på mellan 11-17m från nuvarande öppning på 7-9m Vidare breddas diket 3-6m ca 0,4m ovan dikesbotten, slänterna flackas av samt en eller ett antal trummor skrotas längs sträckningen.
Syftet med åtgärden är att minska dikningsverksamhetens negativa effekterna på naturvärdena i vattendraget dels genom att minska erosion och transport av näringsämnen i det aktuella vattendraget dels genom att återkommande fysisk störning genom underhållsaktiviteter kan minskas. En samtidig vinst är att dikesunderhållet minskas för markägaren och att den nya dikesprofilen motverkar återkommande översvämningar på intilliggande åkermark.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Dikesåtgärd
 
Tvåstegsdiken
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2011
Slutår
2014
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Hallands län
Åtgärden skapades
2013-11-27 09:03
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad
2014-03-21 13:46
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Hallands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Mynnar i Törlan - SE632850-129549
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Törlan, Uttran och Ramsjö kanal (TUR) - AREA00733
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE103104
Delavrinningsområde
Mynnar i Törlan - SE632850-129549

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Saknas Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Saknas Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen