Mintappning i fiskväg - Blockenhus, minimiflöde i naturlig fåra

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0071562
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärdsförslag finns om fiskväg för denna plats. Minimitappningen i en fiskväg bör vara minst 300-500 liter per sekund. Gör en helhetsöversyn över industriområdet uppströms för att hitta bästa lokalisering för funktionella fiskvägar. Schablonbeloppet som är angivet räknas per kubikmeter vatten och per meter fallhöjd på platsen för kraftutvinning. Den totala fallhöjden är enligt uppgift från biotopkartering 2010 cirka 20 meter från intagsdammen (Blockenhusområdets östra del) för tuben och ned till kraftverket.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 20 Meter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för hydrologisk regim
 
Minimitappning/vatten i fiskväg vid vattenkraftverk
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-12-02 13:07
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad
2014-06-23 10:12
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6651106 - 1410239 - RT90
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Gullspångsälven - AREA00289
Delområde/Ansvarsområde
Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde
Inloppet i Bredreven - SE665108-141076
Län
Värmland - 17
Kommun
Filipstad - 1782

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 210 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Antagande och förutsättningar Totalkostnaden är beräknad utifrån schablon och utifrån förutsättningen att minimitappningen bestäms till 0,3 kubikmeter per sekund.

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

7.1 Andra morfologiska förändringar - Barriärer

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.2 Konnektivitetsförändringar