Ekologiskt funktionella kantzoner - Panken

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0071571
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Med ekologiskt funktionella kantzoner, avses obrukad mark vilket inkluderar strandzonen samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnen. Kantzonen kan i vissa fall även innefatta en skötselzon med begränsat uttag av träd och skörd av fånggrödor. Den ekologiskt funktionella kantzonen ska generellt vara flerskiktad och bestå av gräs, örter, buskar och träd. Betesmark och slåttervall samt övriga naturliga stränder och våtmarker utgör en del av en ekologiskt funktionell kantzon.
Den ekologiska funktionen i vattendragen påverkas bl a av beskuggning, nedfall av organiskt material och en filtrering av sediment, närsalter, vatten mm på mark. Åtgärden innebär förenklat att man skapar en zon innefattande strandzonen samt det fastmarksområde som direkt påverkar ytvattnet. Zonen bör inkludera utströmmningsområden och våtmarker. Inom zonen gynnas etablering av en naturlig vegetation och närmast vattnet bör träd och buskar dominera (med undantag för betesmarker). Storleken på zonen bör minst omfatta 15 meter men också anpassas till den omgivande marken (tex lutning) samt att den bör vara bredare (20 - 30 m) vid vatten med höga naturvärden. Till exempel bör raviner och branter generellt ha en ekologiskt funktionell kantzon. För mer info läs kapitel 5.3 i ekologisk restaurering av vattendrag.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 0,005 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar
 
Kantzoner jordbrukslandskapet
 
Ekologiskt funktionella kantzoner - jordbruk
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-12-02 13:07
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad
2020-04-26 17:05
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Panken - WA31692266
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden - AREA00593
Lokalvattensamverkan
Glumman - AREA00359
Delområde/Ansvarsområde
Värmland - AREA00268
Vänern och dess närområden - AREA00593
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde
Utloppet av Panken - SE658838-138741
Vatten
Panken - WA31692266
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar