Omdragning av utsläppsrör för Hörnefors reningsverk.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0072021
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Utsläppsröret för Hörnefors reningsverk har dragits om. Istället för att mynna i Megrundsområdet mynnar röret nu i Hörneforsområdet.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Ökad rening vid reningsverk
 
Flytta utsläppspunkt till lämpligare plats
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2011
Slutår
2011
Huvudman
Umeå vatten och avfall AB (UMEVA)
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-12-16 13:42
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2014-03-25 17:23
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Miljöreda Hörnefors avloppsreningsverk - 3731
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Södra Västerbotten med kustvatten - AREA00891
Delområde/Ansvarsområde
Västerbotten - AREA00277
Södra Västerbottens vattenrådsområde - AREA00412
Södra delområdet - AREA00503
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE28029
Delavrinningsområde
Rinner mot Megrundsområdet - SE706306-170397
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Totalkväve TOT_N Saknas Saknas Minskning Kilogram/år 6 400
Totalfosfor TOT_P Saknas Saknas Minskning Kilogram/år 67

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1.1.1 Punktkällor, reningsverk < 2000 pe

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen