Åtgärder för enskilda avlopp kring Österlångslädan, Umeå kommun.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0072585
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Avloppen inventerades 2009 och 59 avlopp var inte godkända. Samtliga har åtgärdats upp till normal skyddsnivå under åren 2009-2012.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 59 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
15 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2009
Slutår
2012
Huvudman
Umeå kommun
Informationskälla
Umeå kommun
Åtgärden skapades
2013-12-18 12:53
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2018-09-14 16:47
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Österlångslädan - WA64680651
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Södra Bottenviken kust - AREA00411
Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409
Delområde/Ansvarsområde
Södra delområdet - AREA00503
Södra Bottenviken kust - AREA00411
Ume- och Vindelälven med kustvatten - AREA00409
Västerbotten - AREA00277
Vatten
Österlångslädan - WA64680651
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Andra effekter Minskning av främst fosfor-utsläpp.

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
7. Ingen övergödning Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Enskilda avlopp

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen