Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Stora mängder organiska föroreningar och metaller kommer från användning av produkter som färg, lack, betong, fogmassor, fordon etc. En stor del av den mängd som urlakas i urbana områden hamnar i dagvatten.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2014
Slutår
Huvudman
Göteborg kommun
Informationskälla
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Åtgärden skapades
2013-12-19 13:44
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Senast uppdaterad
2013-12-19 18:10
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Rinner mot Rivö fjord - SE640524-126251
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Kustnära områden (norr) - AREA00591
Delområde/Ansvarsområde
Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE108109
Delavrinningsområde
Rinner mot Rivö fjord - SE640524-126251

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Nonylfenol (4-nonylfenol) CHEM_NONYLFENOL Saknas Saknas Minskning Gram/år 1
Bromerad difenyleter CHEM_BROMINERAD_DIFENYLETER Saknas Saknas Minskning Gram/år 1
Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) CHEM_DEHP Saknas Saknas Minskning Gram/år 1

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv Dagvatten innehåller många typer av miljögifter och vid större tätorter är halterna höga. Ofta ger de miljögifter med samma verkningsmekanism upphov till adderad kombinationseffekt. Det vill säga, effekten som uppstår av ett ämne i en viss koncentration, blir dubbelt så omfattande om man har ännu ett ämne i samma koncentration. Minskar man föroreningarna i dagvatten minskar man även synergieffekterna av dessa.

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Bristande infrastruktur

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter