Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Ett eller flera prioriterade ämnen har påträffats i halter över respektive gränsvärde. Då befintligt underlag inte räcker för att sänka den kemiska statusen finns behov av kompletterande undersökningar för att fastställa statusen i vattenförekomsten. Åtgärden utgörs av olika typer av kunskapsinhämtande aktiviteter som leder till sådan kunskapshöjning att det är möjligt att definiera de förutsättningar som krävs för att nå god status (eller MKN). Åtgärden har ingen direkt miljöförbättrande effekt utan den måste efterföljas av en åtgärd med fysisk effekt om det visar sig attt behovet finns.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Operativ övervakning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-12-19 14:46
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Örsundaån - WA30036296
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Örsundaån - AREA00310
Delområde/Ansvarsområde
Uppsala - AREA00296
Örsundaån - AREA00310
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Vid Q i Län punkt - SE664313-156073
Namn saknas - SE663907-156223
Ovan Arnebobäcken - SE664794-155969
Ovan Lillån - SE662796-156552
Vatten
Örsundaån - WA30036296
Län
Uppsala - 03
Kommun
Heby - 0331
Enköping - 0381

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor
3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
6. Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
3 Vattenuttag
4 Konstgjord infiltration
5 Saltvatteninträngning
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
2. Miljögifter
3. Försurning
5. Främmande arter
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem