Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Stor del av de miljögifter som påträffas i miljön kommer idag ifrån tätbefolkade områden via dagvattenavrinning. För att minska mängden av dessa ämnen som påverkar recipienten behövs en dagvattenstrategi med syfte att minska mängden förorenande ämnen. Avrinnande vatten från större trafikleder, parkeringsplatser, koppartak osv. genomgår i bästa fall rening. Strategin ska inkludera en analys av vilka de viktigaste källorna av prioriterade ämnen är och speciellt polybromerade difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver. PBDE och kvicksilver överskrider MKN i fisk och vars användning måste minska eller helt upphöra för att motverka de skadliga effekter dessa utgör. Utredningen ska innehålla källor, reningskrav och information kring de resultat man vill uppnå.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
2 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2014
Slutår
2015
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Åtgärden skapades
2013-12-19 18:02
Åtgärden skapades av
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Kommun Götene - 1471
Kommun Mariestad - 1493
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mariestad - 1493
Götene - 1471

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
TOT_N Saknas Saknas Minskning Kilogram/år
TOT_P Saknas Saknas Minskning Kilogram/år

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Bristande infrastruktur

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter