Ronneby, Kockums emaljerverk Primär branch:Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0076060
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Metallvarutillverkning, Kemisk ytbehandling av metaller, betning, kromatering, mm., ED-lackering.Enligt klassificeringsdiagrammet ligger objektet på gränsen mellan klass 1 och klass 2. Området har använts för industriändamål under en lång tidsperiod. Från 1890-talet har omfattande industriverksamhet bedrivits på objektet. Kännedom om hur kemikalie- och avfallshanteringen var under denna tidsperiod ger skäl att misstänka spill till mark och recipient. Dessa misstankar har bekräftats av muntliga källor samt genom en markundersökning som utfördes innan en väg skulle anläggas. Denna var dock begränsad till det område vägen skulle beröra. Skrot, emaljslam mm. har lagts på två deponier inom området. Slam från betbaden släpptes ut orenade till Ronnebyån. Inom objektet har flertalet kemikalier med mycket hög farlighet använts, exempelvis färgpigmenten till emaljen som innehöll tungmetaller som bly, koppar, krom och kadmium. Dessa binds lätt i marken och finns antagligen kvar. Avfettning med trikloretylen pågick från 1930-talet till 1977. Klorerade lösningsmedel anses ha en mycket hög farlighet. Det mesta av dessa föroreningar har antagligen försvunnit eftersom de är flyktiga, men jag bedömmer att avsevärda mängder kan finnas kvar än idag. Andra föroreningar som även kan misstänkas är olika slags oljor. Spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms som mycket goda eftersom de dominerande markförhållandena i området är fyllnadsmaterial med hög genomsläpplighet. Dessutom finns det många gamla ledningar i området och en igenfylld kanal som kan fungera som spridningsvägar. Anledningen till att spridningsförutsättningarna från byggnader satts som hög beror på att det i emaljerverket finns en del hål i golven och många brunnar som ingen vet vart de leder. Under de senaste åren har dock de flesta av dessa varit igenmurade. Risken för exponering av föroreningar för människa bedömmer jag som relativt stor. I området finns ett museum, en ungdomsgård och vissa lektioner för gymnasieklasser hålls i en del av gamla stansverket. Dessutom är området öppet för allmänheten och i och med att cykelvägen blir klar kommer människor att mer frekvent passera genom området. Därför bedöms känsligheten som stor gällande marken då flertalet människor kan exponeras för föroreningar via marken. Känsligheten för grundvatten är däremot lägre då grundvattnet ej används som dricksvatten. Känsligheten för människa i byggnaderna bedöms som stor med avseende på att ungdomar vistas där. Skyddsvärdet för mark och grundvatten bedöms vara litet. Marken är avsedd för industriändamål. Ronnebyån har varit förorenad under en lång tidsperiod, under de senaste 10 åren har den dock blivit renare. Dess skyddsvärde bedöms vara stort bland annat pga öring som vandrar i ån. Om alla dessa faktorer vägs in och försiktighetsprincipen tillämpas anser jag att riskklass 1 är den mest relevanta. Det område som är undersökt och sanerat där den nya vägen sträcker sig berörs ej av denna klassning. Status på arbetet är:Inventering - avslutad - förstudie ej påbörjad
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
109415
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-12-20 10:33
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Blekinge län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6229851 - 517236 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Ronnebyån - AREA00455
Delområde/Ansvarsområde
Blekingekusten - AREA00259
Huvudavrinningsområde
Ronnebyån - SE82000
Län
Blekinge - 10
Kommun
Ronneby - 1081

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
1.2 Punktkällor - Bräddning
1.2.1 Punktkällor - bräddning av dagvatten
1.3 Punktkällor - IPPC-industri
1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
2. Diffusa källor
2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.2 Diffusa källor - Jordbruk
2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur
2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark
2.6 Diffusa källor - Andra relevanta
8. Annan signifikant påverkan
8.1 Annan signifikant påverkan - Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
8.2 Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
1.1 Punktkällor - Förorenade områden
1.2 Punktkällor - Deponier
1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.4 Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
1.7 Annan miljöfarlig verksamhet
2 Diffusa källor
2.1 Diffusa källor - Jordbruk
2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem