Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Det har aldrig varit aktuellt med en fiskväg vid Liendammen p.g.a. att fallhöjden på platsen är så pass hög så att man bedömer att det har varit ett naturligt vandringshinder på platsen innan man byggde dammen. Det är därför inte aktuellt med en fiskväg, däremot är det motiverat för åtgärden miljöanpassade flöden.
Regleringen av Liendammen har stor betydelse för det nedströms belägna värdefulla vattendraget Forsån, som hyser ett av länets få flodpärlmusselbestånd. Forsån är ett Natura2000 område och sedan 2010 även ett naturreservat. Dagens manuella regering av Liendammen innebär att flödet i Forsån ibland blir extremt lågt, vilket kan ha negativa konsekvenser för flodpärlmusslorna i Forsån. År 2007 tog Länsstyrelsen initiativ till en process som syftade till att Liendammen skulle byggas om och förses med ett självreglerande V-format utskov, ett s.k. Thomsonöverfall. Under åren 2009-2012 pågick diskussioner med dammägarna (Sveaskog och Skinnskattebergs kommun) om hur dammen skulle kunna byggas om och en tillståndsprocess för ombyggnationen kom till stånd. Den 20 december 2012 meddelades i dom från Mark- och miljödomstolen att ombyggnationen godkändes.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 4,8 Meter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärder för hydrologisk regim
 
Minimitappning/vatten i fiskväg vid vattenkraftverk
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
8925
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärden skapades
2013-12-20 13:15
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2015-04-24 09:04
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6630178 - 529701 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sverkestaån - AREA00554
Delområde/Ansvarsområde
Örebro - AREA00294
Arbogaån - AREA00300
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Mynnar i Sörmogen - SE662262-148143
Län
Västmanland - 19
Kommun
Skinnskatteberg - 1904

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

4. Flödesreglering och morfologiska förändringar

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.2 Konnektivitetsförändringar