Pumpning av grundvatten i grundvattenförekomst Höljes

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0080187
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Pumpning med efterföljande behandling är den vanligaste metoden för att sanera förorenat grundvatten, där bland annat biologiska eller kemiska nedbrytningsprocesser, koncentrationsmetoder och olika typer av reaktiva barriärer eller filter kan användas. Föreslås för att rena vattnet från BAM.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Efterbehandling av miljögifter
 
Destruktion av föroreningar in situ
 
Pump and treat
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärden skapades
2013-12-20 15:17
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad
2014-05-12 11:24
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Höljes - WA48011545
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Klarälven - AREA00286
Delområde/Ansvarsområde
Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde
Namn saknas - SE675722-132320
Ovan Kvarnån i Göta älvs vattendragsyta - SE675815-132525
KarQ-punkt - SE675428-132944
Namn saknas - SE675919-132223
Vatten
Höljes - WA48011545
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Bekämpningsmedel PESTICIDES Saknas Saknas Minskning

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

1.1 Punktkällor - Förorenade områden
2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter