Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Utsläppen från Perstorp AB har lett till förorening av nedströmsliggande sediment och vatten i Ybbarpsån. Utredning för efterbehandlingsåtgärder pågår
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 0,14 Kvadratkilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Efterbehandling av miljögifter
 
Deponering av förorenade massor i ett slutförvar
 
Muddring av förorenade sediment, deponering på land
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-10 13:17
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad
2014-06-27 13:18
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön - SE622393-134839
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Rönne å - AREA00580
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Västerhavet - AREA00266
Huvudavrinningsområde
Rönne å - SE96000
Delavrinningsområde
Mynnar i Rönne å - SE622137-134063
Vatten
Ybbarpsån:Rönne å-Svenstorpssjön - SE622393-134839
Län
Skåne - 12
Kommun
Hässleholm - 1293
Klippan - 1276
Perstorp - 1275

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Antracen CHEM_ANTRACEN Saknas Saknas Minskning Kilogram/år 2
Kadmium och kadmiumföreningar CHEM_CD Saknas Saknas Minskning Kilogram/år 180
Bromerad difenyleter CHEM_BROMINERAD_DIFENYLETER Saknas Saknas Minskning Kilogram/år 0,25

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv

Miljöindikatorer

Förorenade områden Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
1.1.2 Punktkällor, reningsverk < 10000 pe
1.3 Punktkällor - IPPC-industri
1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
2. Diffusa källor
2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark
8. Annan signifikant påverkan
8.2 Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
1.1 Punktkällor - Förorenade områden
1.2 Punktkällor - Deponier
1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
1.7 Annan miljöfarlig verksamhet
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem