Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Ekologisk odling föreslås i Görslövsåns avrinningsområde, eftersom det särskilt förorenande ämnet och bekämpningsmedelet, diflufenikan, överskrider sin klassgräns.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 54 Kvadratkilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Utsläppsreduktion miljögifter
 
Minskad användning av miljögifter
 
Odling utan bekämpningsmedel
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
2 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-10 13:17
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad
2014-06-27 13:24
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Ovan Görsen - SE623394-130286
Delavrinningsområde Mynnar i havet - SE623607-130516
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Kustnära områden (syd) - AREA00592
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Västerhavet - AREA00266
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE94095
Delavrinningsområde
Mynnar i havet - SE623607-130516
Ovan Görsen - SE623394-130286

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Saknas Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Diflufenikan CHEM_DIFLUFENICAN Saknas Saknas Minskning Kilogram/år 51

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv

Miljöindikatorer

Ekologiskt odlad mark Positiv
Växtskyddsmedel i ytvatten Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Påverkan grundvatten

2.1 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem