Utökad kalkning i vattenförekomsten Krokån:Blankan-Kråkesjö (SE628904-135591).

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0086140
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Kalkning med flyg över våtmark/skog i de norra delarna av delavrinningsområdet (uppströms Vrå samhälle). Utredning krävs innan åtgärd.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 330 Ton
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kalkning
 
Kalkning med flyg
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-14 07:48
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Senast uppdaterad
2014-07-03 08:24
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6291875 - 1351157 - RT90
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Lagan - AREA00577
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Lagan - SE98000
Delavrinningsområde
Ovan Trollabäcken - SE628800-134977
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Ljungby - 0781

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Miljöindikatorer

Försurade sjöar Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt kan förstärkas eller försvagas i ett förändrat klimat.

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

3. Försurning