Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
I den aska som bildas vid förbränning av biobränsle återfinns de näringsämnen som förts bort i samband med uttaget av skogsråvara. Genom att återföra askan motverkas den markförsurning som uppstår vid uttaget av biobränsle. Askåterföring är engångsåtgärd och behöver utföras efter varje ny avverkning med uttag av GROT.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 17 Hektar
Sekundär 50 Ton
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Länsstyrelsen i Örebro län
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-14 09:12
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad
2014-02-03 16:15
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Örebro län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Utloppet av Grytsjön - SE652430-143251
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren - AREA00552
Delområde/Ansvarsområde
Eskilstunaån - AREA00299
Örebro - AREA00294
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Utloppet av Grytsjön - SE652430-143251

Referenser

ID Namn Författare År URL Fil  
51942 Regional plan för Länsstyrelsens arbete mot försurning av sjöar och vattendrag Pelle Grahn 2012 2012-24-RegionalPlanMotForsurningSjoarVattendrag.pdf

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.6.1 Diffusa källor - Skogsbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

3. Försurning