Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Platsen bedöms vara påverkad av ett vandringshinder som har en negativ effekt på uppströms och nerströmsvandring av fiskar. Vandringshindret är utan åtgärder som är fastställda som bästa möjliga teknik för att möjliggöra uppströms och nerströmsvandring för fiskar. God vandringsbarhet förbi platsen behöver säkerställas. Det kan göras genom att till exempel anlägga väl fungerande fiskväg eller genom utrivning av hindret. Vilken åtgärd som är lämpligast styrs av många faktorer. Exempel på sådana faktorer är verksamhetens tillåtlighet och omgivningens beskaffenhet. Innan en detaljerad åtgärd fastställs och genomförs behöver en utredning som fastställer bästa åtgärd genomföras. Det ska göras i dialog med den som är ansvarig för vandringshindret. Utrivning och fiskväg ska prövas i enlighet med de juridiska regler som finns i miljöbalken mm. Minimitappning om minst MLQ behöver säkerställas i naturfåran.


NATURVÄRDEN

Den rödlistade (NT) Vimman vandrar varje vår upp från havet för att leka i Tämnarån. Den rödlistade Laken (NT) finns i ån och längs kusten. Laken i Östersjön är även upptagen på HELCOMs rödlista som (NT). Laken företar ofta lekvandringar från kusten upp i vattendrag.

Flodnejonögat var tidigare rödlistat på grund av en kraftig minskning till följd av vattenregleringar, men då arten inte har fortsatt att minska inom sitt nuvarande utbredningsområde är den numera klassad som livskraftig (LC). Populationen ligger dock fortfarande på en mycket lägre nivå jämfört med innan vattendragsutbyggnaden. Havs- och vattenmyndigheten framhåller på sin hemsida att det är viktigt att ta hänsyn till arten.

Av de mer vanliga arterna så lekvandrar bl.a. abborre, gädda och id upp i ån varje vår. Förutsättningarna för dessa arter har förbättrats avsevärt sedan fiskvägen vid Storådammen byggdes.

En inventering av uppströms liggande vattenområden visar att flertalet reproduktionsområden för fisk skulle tillgängliggöras vandrande fisk vid en åtgärd av vandringshindret vid Västland. En åtgärd av vandringshindret är därför högt prioriterad.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 5 Meter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-14 16:04
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad
2015-03-03 11:36
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6704584 - 644092 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Tämnarån - AREA00315
Delområde/Ansvarsområde
Uppsala - AREA00296
Tämnarån - AREA00315
Huvudavrinningsområde
Tämnarån - SE54000
Delavrinningsområde
Nedlagd mätstation - SE670527-159978
Län
Uppsala - 03
Kommun
Tierp - 0360

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

4.2.1 Flöde och morfologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
4.5.4 Flöde och morfologi - Reglering för kraftproduktion

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4.2 Konnektivitetsförändringar