F d Ehrnbergs Läder, Sofielustdeponin, Simrishamn Primär branch:Industrideponier

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0093499
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Deponering av farligt avfall från garveriet, främst kromgarvat spaltavfall och pvc-folie. Ovanpå industriavfallet finns avfall från kommunen som fyllnad (hushåll, park/trädgård, bygg/rivning, oljeavfall, allt möjligt)..På objektet har Ehrnbergs läder deponerat avfall innehållande ämnen med hög till mycket hög farlighet. Deponin ligger inom tillrinningsområdet för samhället Östra Vemmerlövs dricksvattentäkt. Bristande information, områdets geologi och hydrogeologi (genomsläppliga jordarter) samt mycket högt skyddsvärde (grundvattenresurs) och känslighet (dricksvatten/enskilda brunnar) gör med hänseende till försiktighetsprincipen att objektet tills vidare placeras i risklass 1. Status på arbetet är:Inventering - avslutad - Förstudie pågående
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
121220
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2016
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärden skapades
2014-01-15 13:53
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:10
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS