F d Danisco sockerbruk, deponi i Staffanstorp Primär branch:Industrideponier

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0093531
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
deponi.Det finns mycket material om Sockerbruket och en hel del anteckningar om deponin. En del uppgifter kommer från kommunen, en del uppgifter från företaget och en del uppgifter har skrivits ner från olika telefonsamtal, intervjuer med anställda, f.d anställda, mfl. Det framgår sammanfattningsvis att deponin fått ta emot bly i storleksordningen flera ton. Annat material som kan finnas i deponin är industriavfall, bekämpningsmedelrester, ämnen som frigjorts vid upprepade bränder på deponin, slam, aska, impregneringsmedel, olja, thinner, formalin. Det är osäkert om vilka mängder det rör sig om. Uppgifterna verkar gå isär om vad som egentligen finns i deponin. Det finns flera olika vatten- och markundersökningar utförda i deponins omgivning samt till viss del på deponiområdet. Det finns fn för lite kunskap om vad som verkligen finns i deponin. Försiktighetsprincipen bör gälla. Mot bakgrund av att det åtminstone finns tonvis med bly i deponin samt åtskilliga vittnesmål om andra giftiga ämnen och att det inte finns några detaljerade undersökningar utförda eller skyddsåtgärder vidtagna så placeras deponin i riskklass 1 i fas 1. Eftersom området är planlagt som park så innebär detta en ökad exponering av deponin och att känsligheten ökar till stor. Status på arbetet är: Huvudstudie avslutad - ingen åtgärd
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
117315
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2016
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärden skapades
2014-01-15 13:54
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:10
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS