Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
I den aska som bildas vid förbränning av biobränsle återfinns de näringsämnen som förts bort i samband med uttaget av skogsråvara. Genom att återföra askan motverkas den markförsurning som uppstår vid uttaget av biobränsle. Askåterföring är engångsåtgärd och behöver utföras efter varje nya avverkning med utag av GROT.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 7,2 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-15 16:25
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Mynnar i Häggån - SE638931-132126
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Viskan - AREA00585
Delområde/Ansvarsområde
Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde
Viskan - SE105000
Delavrinningsområde
Mynnar i Häggån - SE638931-132126

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

3. Bara naturlig försurning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.6.1 Diffusa källor - Skogsbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

3. Försurning