Utsläppsreduktion miljögifter till Inre Ålöfjärden

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0096189
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Denna åtgärdskategori omfattar utsläppsreduktioner från industri och annan miljöfarlig verksamhet. Det finns många olika metoder och för effekter och kostnader hänvisas till respektive detaljerad åtgärdskategori (metod) nedan:

Avancerade reningstekniker
- Aktiverat kol
- Biologisk rening sediment
- Biologisk rening vatten
- Membranfiltrering
- Ozonisering
- UV och väteperoxid
Lakvattenhantering
Minskad spridning av miljögifter
- Sedimentationsdamm
- Sluttäckning av deponi
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2015
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-16 16:10
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad
2015-04-09 15:10
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Inre Ålöfjärden - WA74106176
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Sörmlandskusten - AREA00529
Delområde/Ansvarsområde
Östergötlands och Stockholms mellankustvatten - AREA00335
Södermanland - AREA00298
Stockholm - AREA00297
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Inre Ålöfjärden - WA74106176
Län
Södermanland - 04
Kommun
Oxelösund - 0481

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Naftalen CHEM_NAFTALEN Saknas Saknas Minskning
Bly och blyföreningar CHEM_PB Saknas Saknas Minskning
Fluoranten CHEM_FLUORANTEN Saknas Saknas Minskning
Benso(b)fluoranten CHEM_BENZOBFLUORANTHENE Saknas Saknas Minskning
Benso(k)fluoranten CHEM_BENZOKFLUORANTHENE Saknas Saknas Minskning
Tributyltenn föreningar CHEM_TBT Saknas Saknas Minskning
Benso(a)pyrene CHEM_BENSOAPYRENE Saknas Saknas Minskning
Antracen CHEM_ANTRACEN Saknas Saknas Minskning
Benso(g,h,i)perylen CHEM_BENZOGHIPERYLENE Saknas Saknas Minskning

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
1.2 Punktkällor - Bräddning
1.2.1 Punktkällor - bräddning av dagvatten
1.2.2 Punktkällor - bräddning av avloppsvatten
1.3 Punktkällor - IPPC-industri
1.4 Punktkällor - Inte IPPC-industri
1.5 Punktkällor - Andra relevanta punktkällor
2. Diffusa källor
2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.2 Diffusa källor - Jordbruk
2.3 Diffusa - Transport och infrastruktur
2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark
2.5 Diffusa källor - Enskilda avlopp
2.6 Diffusa källor - Andra relevanta
8. Annan signifikant påverkan
8.1 Annan signifikant påverkan - Nedskräpning, olaglig avfallsdumpning
8.2 Annan signifikant påverkan - Dumpning av muddermassor och/eller slam till sjöss
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning
8.10 Annan signifikant påverkan - Andra typer av relevanta påverkanstryck

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
1.1 Punktkällor - Förorenade områden
1.2 Punktkällor - Deponier
1.3 Punktkällor - Oljeindustri
1.4 Punktkällor - Lakvatten från gruvdrift
1.5 Punktkällor - Utsläpp till mark
1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
1.7 Annan miljöfarlig verksamhet
2 Diffusa källor
2.1 Diffusa källor - Jordbruk
2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4 Diffusa källor - Andra signifikanta diffusa källor
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem