Restaurering av rensade eller rätade vattendrag Bångån

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0096253
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenförekomsten ingår helt eller delvis i markavvattningsföretag som har skyldighet att bevara nuvarande förutsättningar. För att avvattna mark i syfte att odla krävs åtgärder som leder till att grundvattnennivån sänks på de områden som ska avvattnas. De hydromorfologiska förändringar som markavvattning i regel innebär är att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem försämras och det finns heller inte förutsättningar för god ekologisk status.
Restaurering av vattendrag innefattar en rad åtgärder exempelvis återutläggning av stenblock och lekgrus, uppluckring av lekbottnar, bortagande av onaturliga sedimentansamlingar, vegetationsrensning, utläggning av död ved, ersätta artificiella erosionsskydd mot mer naturliga, att återföra vattendraget till en mer ursprunglig fåra eller form (djup, bredd, läge tex återmeandring) mm. I detta fall avses utläggning av lekgrus, stenblock och död ved. Där så är lämpligt med beaktande av åfårans utseende kan även tvåstegsdiken komma ifråga. Åtgärdsförslaget är övergripande och syftar till att vidta de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status. Beroende på omfattningen av markavvattningsföretaget kommer skiljda åtgärder att krävas samtidigt som den markavvattnande förmågan bibehålls där den är növändig. En GIS-analys har gjorts som visar att i snitt är det cirka 15 % av sträckningen i markavvattningsföretag som skulle kunna bli föremål för åtgärder men det kan skilja sig en del mellan vattenförekomsterna. I detta skede används 15 % generellt men det kan komma att förändras efter en noggrannare analys.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1,3 Hektar
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-16 17:02
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 18:57
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS