Efterbehandling av miljögifter - Bofors industriområde

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0096308
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Detta är en samlad inventering av Boforsverkens gamla verksamheter och omfattar hela Bofors industriområde. På Bofors centrala industriområde har man använt sig av flera olika kemikalier med hög och mycket hög farlighet t.ex. klorerade lösningsmedel, tungmetaller, syror och baser. Verksamheten har varit omfattande, vilket innebär att man har använt oerhörda mängder kemikalier i sin produktion. Ett exempel av mängden kemikalier med mycket hög farlighet är inköpen av trikloretylen från Uddeholm som i genomsnitt var 90 ton per år. Troligtvis har de även köpt in både trikloretylen och perkloretylen från andra återförsäljare, vilket gör att den totala använda mängden klorerade lösningsmedel är mer än 90 ton/ år. På grund av den långa verksamhetstiden samt omfattningen i verksamheten är det troligt att det kan ha förekommit spill och läckage som har lett till föroreningar i marken. Klorerade lösningsmedel som t.ex. trikloretylen kan tränga igenom betong, vilket innebär att en del av det spill som kan ha förekommit kan ha spridits sig till marken. I tidigare markundersökningar kan man se att MKM (Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning) överskrids bland annat för arsenik, kobolt, koppar, krom, nickel samt vanadin i några av de analyserade proverna. Dessa kemikalier har hög eller mycket hög farlighet. Marken på Bofors centrala industriområde består till största delen av fyllnadsmassor som sten, sand, grus, lera samt slagg och diverse andra restprodukter från verksamheten. Det är bland annat slagg från metallurgiska verksamheten samt tegelskrot från masugnarna, metallavfall från processerna, gjuterisand, fasta rester från saltbad samt oxid- och hydroxidslam från stålverkets rökgasrening. Fyllnadsmassorna i sig utgör en stor potentiell föroreningskälla. Potentiella föroreningar är metaller, PAH, oljor och fenoler, vilket är ämnen med hög eller mycket hög farlighet. Fyllnadsmassorna är heterogena och på vissa platser svåra att borra i samt innehåller hålrum eller dåligt packade skikt. Förutsättningarna för spridning av föroreningar är därmed också varierande med goda spridningsförutsättningar i sand, i grövre slagg och i hålrum, men sämre i det tätare lerinblandade fyllnadsmaterialet. Spridningen till ytvatten antas vara stora då marken vid området sluttar mot Möckeln samt att grundvattnets riktning är mot Möckeln. Skyddsvärdet för objektet är måttligt för marken och stort för ytvatten då Möckeln anses vara en skyddsvärd recipient. Känsligheten för objektet bedöms vara stort för byggnad och mark beroende på att området används som ett industriområde. Känsligheten för grundvattnet bedöms vara måttligt då det inte används som dricksvatten. Ytvattnets känslighet uppskattas till stort då människor badar i den närbelägna sjön.
Objektet tilldelas riskklass 1. Främst utifrån den långa verksamhetsperioden, verksamhetens omfattning samt de mängder av använda kemikalier som av Naturvårdsverket har tilldelats mycket hög farlighet. Riskklassen är satt utifrån pågående markanvändning och motiveras enligt ovan. Status på arbetet är: Inventering - avslutad - förstudie ej påbörjad
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
183369
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-17 15:34
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad
2014-03-19 15:37
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Örebro län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6576353 - 474014 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Gullspångsälven - AREA00289
Delområde/Ansvarsområde
Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde
Utloppet av Möckeln - SE657195-142358
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar