Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Genom en förbättrad hantering av dagvatten kan mängden miljöfarliga substanser som tillförs recipienten reduceras.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 830 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-21 10:54
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad
2015-04-27 15:32
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Eksjö V - WA15027402
Vatten Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån - WA79794749
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra - AREA00447
Emån - AREA00261
Lokalvattensamverkan
Svartån övre - AREA00967
Torsjöån (Nybroån) - AREA00350
Solgenån övre - AREA00351
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Emån - AREA00261
Huvudavrinningsområde
Motala ström - SE67000
Emån - SE74000
Delavrinningsområde
Ovan Skiverstadån - SE639550-144884
Mynnar i Havravikssjön - SE639037-145137
Mynnar i Havravikssjön - SE638836-144990
Utloppet av Långanäsasjön - SE638919-144806
Utloppet av Havravikssjön - SE638792-145121
Vatten
Eksjö V - WA15027402
Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån - WA79794749
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Eksjö - 0686

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Synergieffekter

Synergieffekter

2. Miljögifter Positiv

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
11. Myllrande våtmarker Positiv
4. Giftfri miljö Positiv
7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Bristande infrastruktur

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2. Diffusa källor
2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter