Lillån

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0099376
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden gäller den sträcka av vattenförekomsten som berörs av markavvattningsföretag vars syfte är att avvattna mark för odling.

För att avvattna mark i syfte att odla krävs åtgärder som leder till att grundvattnennivån sänks på de områden som ska avvattnas. Marken blir då mindre blöt och därmed mer lämplig för odling. Effekten kan uppnås genom att räta och bredda ett vattendrag. Vid rätning påverkas vattendragets planform. När vattendragets sträckning blir rakare blir den också kortare. Det innebär att vattendragets lutning ökar. Den ökade lutningen leder till en ökad vattenhastighet, vilket leder till en förändrad hydrologisk regim. Detta leder i sin tur till en förändring i sedimentregimen. Effekten av en förändrad sedimentregim är ett förändrat bottensubstrat. När vattendraget breddas och sänks förändras vattendragets form och kanter. Dessutom försvinner naturliga strukturer vid omgrävning. Beskrivna hydromorfologiska förändringar innebär att kvaliteten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem försämras och det finns därmed inte förutsättningar för god ekologisk status.

Eftersom vattendrag är dynamiska system där det alltid förekommer sedimenttransport krävs ett underhåll för att bibehålla den avvattning som markavvattningsföretaget syftar till. Om det inte görs kommer vattendraget på sikt (upp till 30 år) att återgå till naturliga förhållanden med exempelvis återmeandring samt förändring av fårans form som följd. Lämpliga åtgärder för att återfå ett naturligt vatten i vattendrag med markavvattningsföretag är ofta fri utveckling och eventuellt tillföra strukturer för att skapa variation. När det gäller rätade vattendrag kan det vara aktuellt med återmeandring. I båda fallen kommer därmed markavvattningen att försämras med tiden.

I vissa fall är det angeläget att bibehålla markavvattningens avvattnande förmåga. Då behöver åtgärderna vara något annorlunda de ovan beskrivna. Det finns åtgärder som kan minska påverkanstrycket av markavvattning på både hydromorfologiska- och fysikalisk-kemiskaförhållanden. Dessa åtgärder möjliggör förbättring av kvaliten på strukturen och funktionen hos akvatiska ekosystem och därmed skapas förutsättningar för god ekologisk status. Samtidigt som den markavvattnande förmågan bibehålls där den är nödvändig. Exempel på sådana åtgärder kan vara att anlägga tvåstegsdiken och/eller Ekologiskt funktionella kantzoner. Utöver det kan underhåll av markavvattningsföretag ske via punktinsatser istället för att hela sträckan underhålls på en gång.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 0,31 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-21 12:56
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad
2020-04-26 13:54
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Lillån - WA25139285
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Kungsbackaån - AREA00576
Delområde/Ansvarsområde
Västra Götaland - AREA00267
Huvudavrinningsområde
Kungsbackaån - SE107000
Delavrinningsområde
Mynnar i Kungsbackaån - SE638170-329264
Ovan 638685-128433 - SE638280-332977
Ovan Getabäcken - SE638890-128670
Vatten
Lillån - WA25139285
Län
Västra Götaland - 14
Halland - 13
Kommun
Mark - 1463
Kungsbacka - 1384

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar