Sanering av Hörnefors sulfitmassafabrik. Primär branch: Träimpregnering

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0101441
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Schaktsanering av mark.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
138798
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2010
Slutår
2011
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-23 10:25
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2014-03-21 17:20
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
EBH Hörnefors sulfitmassafabrik - 138798
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Södra Västerbotten med kustvatten - AREA00891
Delområde/Ansvarsområde
Västerbotten - AREA00277
Södra Västerbottens vattenrådsområde - AREA00412
Södra delområdet - AREA00503
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE29030
Delavrinningsområde
Rinner mot Hörnefors området sek namn - SE706229-170348
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Umeå - 2480

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
4. Giftfri miljö Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter