Dagvattenåtgärder för minskad miljögiftbelasting till Ursviksfjärden.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0101605
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärda dåligt fungerade dagvattenanläggningar. Skapa ytterligare dagvattenanläggningar vid behov. Rena dagvatten vid behov. Översyn av dagvattenhanteringen i delar av Ursvikens tätort.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 160 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
10 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2021
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-24 14:11
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2014-03-21 17:20
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Rinner mot Ursviksfjärden - SE718965-175573
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten - AREA00407
Delområde/Ansvarsområde
Södra delområdet - AREA00503
Västerbotten - AREA00277
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE19020
Delavrinningsområde
Rinner mot Ursviksfjärden - SE718965-175573

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Positiv
4. Giftfri miljö Positiv

Hinder

Hinder

Bristande infrastruktur

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.1 Diffusa källor - Urban markanvändning

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2.1 Förorening av miljögifter