Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
PBDE och kvicksilver överskrider gällande gränsvärden i fisk. PAH, kadmium, bly, koppar, nickel, zink och TBT har alla uppmätts i förhöjda halter i sediment. Bly och zink överskrider även gällande gränsvärden för vatten. Ståltillverkning (A-verksamhet), finns vid inloppet av Kolbäcksån till Norra Barken. Verksamheten bidrar till utsläpp av föroreningar till luft och vatten (tungmetaller, VOC, PAH, PCDD/F). Det finns en industrideponi (stålverk) i avrinningsområdet och ett avloppsreningsverk. Även kommunala nedlagda deponier (MIFO klass 2), ett antal nedlagda små gruvor samt ett MIFO klass 3 objekt där man tillverkade trätjära bidrar sannolikt till föroreningsbilden.En del av metallpåverkan härrör sannolikt uppströms ifrån.

Åtgärden syftar till att öka kunskapen om vilka de största påverkanskällorna i området är samt kvantifiera föroreningarna.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Undersökande övervakning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-30 10:38
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Inloppet i Norra Barken - SE666918-147742
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Kolbäcksån - AREA00303
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Inloppet i Norra Barken - SE666918-147742

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor
3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
6. Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
3 Vattenuttag
4 Konstgjord infiltration
5 Saltvatteninträngning
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden
2. Miljögifter
3. Försurning
5. Främmande arter
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem