Restaurering av Tväråbäcken.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0114610
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärden gäller för den sträcka av vattenförekomsten som berörs av markavvattningsföretag i syfte att avvattna mark för odling. Åtgärdsförslaget är övergripande och syftar till att vidta de åtgärder som krävs för att nå god ekologisk status.

För att återställa naturliga processer i ett vattendrag med markavvattningsföretag kan en rad åtgärder vara aktuella, till exempel att återföra vattendraget till en mer ursprunglig fåra eller form (återmeandring) eller att tillföra strukturer för att skapa variation. Dessa åtgärder kommer att leda till att markavvattningen försämras med tiden. Där det är angeläget att bibehålla markavvattningens avvattnande förmåga kan andra åtgärder vara aktuella, som till exempel tvåstegsdiken och/eller ekologiskt funktionella kantzoner. Dessutom kan underhållet av markavvattningsföretaget ske via punktinsatser istället för att hela sträckan underhålls på en gång.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 0,1 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 10:03
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2020-03-05 11:01
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Tväråbäcken - WA60769118
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Södra Västerbotten med kustvatten - AREA00891
Vattenrådsområde
Södra Västerbottens vattenrådsområde - AREA00412
Delområde/Ansvarsområde
Södra Västerbottens vattenrådsområde - AREA00412
Västerbotten - AREA00277
Södra delområdet - AREA00503
Huvudavrinningsområde
Hörnån - SE29000
Delavrinningsområde
Namn saknas - SE708598-167820
Vatten
Tväråbäcken - WA60769118
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Bjurholm - 2403

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Befintlig lagstiftning
Negativa mark- och fiskerättsägare

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Morfologiska förändringar och kontinuitet
Morfologiska förändringar