Efterbehandling av förorenad mark vid Forshaga-Klarafors bruk (fastlandet)

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0136645
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Primär branch: Massa och pappersindustri. Status på arbetet är: Förstudie - avslutad - huvudstudie ej påbörjad
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
145695
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärden skapades
2014-01-31 12:45
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad
2014-03-11 11:51
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
EBH Forshaga-Klarafors bruk (fastlandet) - 145695
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Klarälven - AREA00286
Delområde/Ansvarsområde
Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde
Nedlagd mätstation - SE660425-136903
Län
Värmland - 17
Kommun
Forshaga - 1763

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Zink CHEM_ZN Saknas Saknas Minskning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar CHEM_HG Saknas Saknas Minskning
Kadmium och kadmiumföreningar CHEM_CD Saknas Saknas Minskning
Bly och blyföreningar CHEM_PB Saknas Saknas Minskning
Polyaromatiska kolväten (PAH) CHEM_PAH Saknas Saknas Minskning

Miljömålskoppling

Miljömål

4. Giftfri miljö Positiv
9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

1.1 Punktkällor - Förorenade områden

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter