Minskad vägsaltanvändning vid grundvattenförekomst Åmotfors

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0136652
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Minskad vägsaltanvändning föreslås för att minska halten klorid i grundvattnet. Åtgärdens storlek i kilometer är grovt uppskattad och utgörs av vägsträckan som går över eller utmed grundvattenförekomsten (inklusive vägsträckan inom eventuella vattenskyddsområden).
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 3 Kilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Trafik och vägåtgärd
 
Förebyggande av vägsaltpåverkan
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
6 år
Schablonlivslängd
10 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärden skapades
2014-01-31 12:45
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad
2014-03-12 11:22
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Åmotfors - WA17566695
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Byälven - AREA00283
Delområde/Ansvarsområde
Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Delavrinningsområde
Utloppet av Bysjön - SE663524-130677
Utloppet av Fjällsjön - SE663634-131066
Mynnar i Nysockensjön - SE663254-131090
Utloppet av Nysockensjön - SE662888-131070
Mynnar i Nysockensjön - SE663308-130669
Vatten
Åmotfors - WA17566695
Län
Värmland - 17
Kommun
Arvika - 1784
Eda - 1730

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

Effektparametrar

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
Klorid CHEM_CL Saknas Saknas Minskning

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Klorid i grundvattnet Negativ

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2.3 Diffusa källor - Urban markanvändning
2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Ekosystemsberoende miljöproblem

Klorid/Sulfat