Efterbehandling av miljögifter - Håcklasjön

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0136691
  • Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Primär branch: Övrigt BKL 1. Håcklasjön är belägen vid Åtvidabergs samhälle i Östergötland. Åtvidaberg är en gammal bruksort med kopparsmältverk fram till 1900-talets början. Vid centrala industriområdet, uppströms Håcklasjön, uppfördes sågverk och snickerier. Fram till 1960-talet pågick omfattande ytbehandlingsindustri på området. Restavfall från ytbehandlingsverksamheten deponerades i kanalen till Håcklasjön eller på en intern tipp i anslutning till sjön. Halterna i sedimenten har varit förhöjda av främst kadmium, zink och koppar men även av krom och nickel. Ytvattnet var också förorenat av koppar och zink. Vid den senaste statusklassningen uppmättes höga halter koppar samt halter över gränsvärdet för TBT i sediment. Det föreligger risk för negativa effekter på vattenlevande växter och djur i Håcklasjön. Status på arbetet är: Förstudie - avslutad - huvudstudie ej påbörjad.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
141709
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2022
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 12:50
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad
2020-03-23 19:03
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Östergötlands län