Efterbehandling av miljögifter - Freudenberg Household Products

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0136719
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Primär branch: Övrig oorganisk kemisk industri. Verksamhetstid på platsen (sen 1920-tal). Underhållsverkstad är (var) belägen i byggnaden längs med Tegelängsgatan. Tidigare fanns en verkstadslokal centralt belägen på fabriksområdet (intill nuvarande skorsten). I anslutning till verkstadslokalen fanns en speciell blyverkstad (med jordat golv) där mycket bly synes ha hanterats. ABB serviceverksamhet (1995-2002), ansvar för underhåll av maskiner och utrustning för verksamheten. Tillverkning, sedan mitten av 1930-talet, av: cellull, acetat, cellofan, korvskin (senare "Tenotak") samt svampduk ("wettexduk"). Många olika firmor. I fabriksbyggnaden mot Tullhusgatan fanns (1970- tidigt 1980-tal) polyetylenbaserad produktionen i form av egen färgberedning, masterbatchtillverkning (infärgning av polyeten), flingtvätt för plaståtervinning. AB Celloplast, ca 1953-1966, tillverkning av plastbärkassar med färgtryck. Verksamheten var belägen i lokaler som ligger längs Tegelängsgatan, där numera underhållsverkstaden är belägen. AB Ullindustri, ca 1920- 1930, ulltvätteri, färgeri(?), spinneri från mitten av 1920-talet till ca mitten av 1940-talet fanns även följande verksamheter på Hospitalsgatan 70 - Bilreparationer och mekanisk verkstad. Verkstad och garage. Försäljning av ved. Sannolikt låg dessa i byggnader som angränsade till tomten i väster. Verksamhet under lång tid, stora mängder kemikalier och ämnen med hög och mycket hög farlighet har använts och används. Gamla byggnader, sättningar och heterogen fyllning med innehåll av bl a aska, slagg och rivningsavfall. Omfattande markundersökningar har gjorts och delar av tomten har sanerats. Kvarstår dock misstanke om att det kan finnas mera föroreningar, dels i marken, dels byggnaderna i sig. Status på arbetet är: Förstudie - pågående.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
143444
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 12:50
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 10:50
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6495240 - 569869 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Nedre Motalaström - AREA00449
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Motala ström - SE67000
Delavrinningsområde
Förgrening - SE649710-152198
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter