Efterbehandling av miljögifter - Skärblacka Bruk, Billerud Skärblacka AB

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0136720
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Primär branch: Massa och pappersindustri. Föroreningar består av PCB, kvicksilver, klorerade organiska ämnen, metaller och fibrer. Aktiva skyddsmedel t.ex. arsenik, koppar, krom eller kreosot. De kan finnas i deponier, recipient, sediment samt mark och grundvatten i anslutning till industrin. Föroreningarnas farlighet bedöms som mycket höga eftersom ett flertal ämnen med hög farlighet konstaterats finnas i både mark och grundvatten genom provtagning och ytterligare ämnen med som är branschtypiska befaras finnas på ännu ej undersökta delar av objektet. Föroreningsnivåerna i mark och grundvatten bedöms som stora till mycket stora utifrån det begränsade provtagningsmaterialet som finns. På ett flertal platser inom objektet har höga halter av tungmetaller påvisats i mark och grundvatten. Inga prover har tagit på sediment i Motala ström eller inom till exempel område A där Gamla Skärblacka Pappersbruk låg. Vidare har kisaska innehållande höga metallhalter konstaterats inom område F, men ingen avgränsning av kisaskan har gjorts. Spridningsförutsättningarna bedöms som stora till mycket stora i mark samt till och i grundvatten. På grund av jordarten som är genomsläpplig (mycket fyllningsmassa) och berg som går i dager, närheten till Motala ström, omfattande ledningsstråk och permeabla jordlager samt att grundvatten bedöms strömma mot Motala ström. De hårdgjorda ytor och byggnader hindrar tillviss del infiltrationen av nederbörd genom den eventuellt förorenade marken, men grundvattnet flödar under hela industriområdet mot Motala ström och gör att den eventuella förorenade marken, som inte påverkas av direkt infiltration av regnvatten, ändå kan genom strömmas av grundvatten. Sammantaget bedöms risken för objektet som mycket stor och objektet tilldelas klass: 1. Status på arbetet är: Förstudie - pågående.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
143521
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 12:50
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 10:50
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6493521 - 552460 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Nedre Motalaström - AREA00449
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Motala ström - SE67000
Delavrinningsområde
Ovan Torpån i Motala Ströms vattendragsyta - SE649571-150511
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter