Efterbehandling av miljögifter - Coiltech AB

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0136721
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Primär branch: Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel. Tillverkning av värmeväxlare för luft/vätska (1940-tal - pågående 2000-tal). Tidigare användning av halogenerade lösningsmedel (trikloretylen). Verksamheten har pågått under lång tid. Det har hanterats stora mängder kemikalier med stor eller mycket stor farlighet, gäller bland annat trikloretylen, färger, skärvätskor, spilloljor. Föroreningsnivån bedöms därför som mycket stor, med hänvisning till mängden (40 ton) hanterade kemikalier med mycket stor farlighet (trikloretylen) respektive hög farlighet (färger, skärvätskor, spilloljor). Spridningsförutsättningarna från platsen är måttliga till stora då marken till stor del består av normaltäta jordlager, tydlig lutning av marken, närhet till Tvärån samt att ledningsgravar och dagvattenbrunnar finns inom området. Läckage från anfrätta ledningar eller förorening genom spill av kemikalier kan inte uteslutas. Föroreningsnivån bedöms som liten till mycket stor. Troligen finns det mesta av föroreningen i mark och grundvatten samt ytvatten, då trikloretylen är relativt vattenolösligt och är tyngre än vatten varför det kan ha sökt sig neråt i jordlagren genom den omättade och mättade zonen tills fast berg eller lerskikt påträffas. På vägen ner lämnar trikloretylen spår efter sig i form av en fri och mycket resistent vätskefas. Allt dräneras ej utan en del av vätskan hålls kvar i porerna av kapilärkrafter. Dessa kvarblivande spår verkar sedan som en långtidskälla för kontamination av grundvattnet. Känsligheten bedöms mycket stor avseende mark och grundvatten, med hänvisning till närheten till ett bostadsområde (ca 100 meter), närheten till Tvärån, närheten till ett vattenskyddområde (grundvattentäkt). Känsligheten i byggnad och anläggning bedöms som måttlig då yrkesverksamma kan exponeras för ev. förorening. Skyddsvärdet är stort avseende mark och grundvatten samt ytvatten, eftersom vattnet i sig har ett stort skyddsvärde. Beträffande byggnad och anläggning, så bedöms skyddsvärdet litet med hänvisning till "redan förstörda ekosystem". Den samlade bedömningen blir därför riskklass 1. Status på arbetet är: Inventering - avslutad - förstudie ej påbörjad.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
144203
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 12:50
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 10:50
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6482773 - 578367 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Söderköpingsån och Slätbaken - AREA00467
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Söderköpingsån - SE68000
Delavrinningsområde
Ovan Storån - SE648147-153505
Län
Östergötland - 05
Kommun
Söderköping - 0582

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Förorenad mark/gammal industrimark

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter