Inhämta kunskap om källa till förhöjda halter av nitrat -Hästbo/Bodås

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0138961
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Kunskapshöjande aktivitet- Indikation på att läckage sker från djurhållning eller enskilda avlopp inom förekomsten Hästbo/Bodås
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Fördjupad kartläggning grundvatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
40 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 15:40
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad
2015-05-05 13:34
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Söderåsen - Bodås - WA88462449
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Gavleån - AREA00837
Delområde/Ansvarsområde
Gästriklands skogsvattendrag - AREA00270
Huvudavrinningsområde
Gavleån - SE52000
Delavrinningsområde
Mynnar i Dalkarlssjöbäcken - SE669974-153398
Ovan 669968-153558 - SE669794-153604
Mynnar i Bysjön - SE670144-153626
Mynnar i Gavelhytteån - SE670915-153412
Ovan 671117-153393 - SE671052-153373
Vatten
Söderåsen - Bodås - WA88462449
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hofors - 2104

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Ekosystemsberoende miljöproblem

Näringsämnen