Inhämta kunskap om källa till förhöjda nitrat och ammoniumhalter-Åmot, Svartandal

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0138962
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Kunskapshöjande aktivitet- indikation på att läckage sker från djurhållning eller enskilda avlopp inom förekomsten Åmot, Svartandal
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Fördjupad kartläggning grundvatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
40 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 15:40
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Senast uppdaterad
2015-05-05 13:36
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Åmot, Svartandal - WA34981117
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Testeboån - AREA00867
Delområde/Ansvarsområde
Gästriklands skogsvattendrag - AREA00270
Huvudavrinningsområde
Testeboån - SE51000
Delavrinningsområde
Ovan 675912-153186 - SE675876-153214
Utloppet av Hedsjön - SE675727-153139
Mynnar i Testeboån - SE676189-153085
Mynnar i Hammardammen - SE675886-153332
Ovan Laxtjärnsbäcken - SE675901-153566
Vatten
Åmot, Svartandal - WA34981117
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Ockelbo - 2101

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Ekosystemsberoende miljöproblem

Näringsämnen