Översyn av vattenskyddsområden inrättade enligt äldre lagstiftning i Nordmalings kommun

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0138980
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
De vattenskyddsområden som är framtagna enligt äldre lagstiftning (vattenlagen) bör ses över och uppdateras så att skyddet motsvarar kraven enligt miljöbalken. De 4 kommunala vattentäkterna har skydd enligt vattenlagen.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 4 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Översyn/revidering
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 15:41
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2015-04-28 15:43
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Älv- och svallsediment i Nordmalingsområdet - WA95243659
Vatten Lögdeälvsåsen ovan Norrfors - WA87403809
Vatten WA79645116 - WA79645116
Vatten WA81198101 - WA81198101
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Södra Västerbotten med kustvatten - AREA00891
Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen - AREA00892
Vattenrådsområde
Södra Västerbottens vattenrådsområde - AREA00412
Delområde/Ansvarsområde
Västerbotten - AREA00277
Södra delområdet - AREA00503
Södra Västerbottens vattenrådsområde - AREA00412
Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Huvudavrinningsområde
Lögdeälven - SE32000
Öreälven - SE30000
Leduån - SE31000
Delavrinningsområde
Mynnar i Leduån - SE707541-167046
Mynnar i 707668-167115 - SE707443-167057
Ovan 707522-167182 - SE707450-167222
Mynnar i Gvorrsjön - SE707665-168996
Utloppet av Mjösjön - SE708150-164861
Vatten
WA81198101 - WA81198101
WA79645116 - WA79645116
Älv- och svallsediment i Nordmalingsområdet - WA95243659
Lögdeälvsåsen ovan Norrfors - WA87403809
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Nordmaling - 2401
Bjurholm - 2403

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Vattenskyddsområden Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor