Inrätta vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter i Skellefteå kommun

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0139076
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Ta fram vattenskyddsområden med gränser och föreskrifter för de kommunala vattentäkter som saknar skydd. Av de 18 kommunala vattentäkterna saknar 9 skydd.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 3 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Inrätta
Åtgärdsinformation
Extern databas
Vattentäktsarkivet (SGU)
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 15:44
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2015-04-28 15:43
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Drängsmark-Ostvik - WA77071205
Vatten Älvsediment Medleområdet - WA25480175
Vatten Lövånger - WA19801641
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten - AREA00408
Skellefteälven med kustvatten - AREA00407
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten - AREA00406
Delområde/Ansvarsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten - AREA00406
Mellanbygden med kustvatten - AREA00408
Skellefteälven med kustvatten - AREA00407
Södra delområdet - AREA00503
Västerbotten - AREA00277
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE20021
Kustområde - SE18019
Mångbyån - SE22000
Skellefteälven - SE20000
Kustområde - SE22023
Delavrinningsområde
Mynnar i Granforsens Dämn.Omr. - SE719397-171071
Inloppet i Selsdammen - SE719155-172543
Utloppet av Bredviken - SE720518-175219
Utloppet av Gärdefjärden - SE715369-176694
Namn saknas - SE719180-173871
Vatten
Älvsediment Medleområdet - WA25480175
Lövånger - WA19801641
Drängsmark-Ostvik - WA77071205
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Vattenskyddsområden Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor