Långsiktigt skydd för större samfällda och enskilda vattentäkter i Skellefteå kommun

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0139079
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Kommunen behöver tillse att samfällda och enskilda vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är över 10 m3/dygn har ett långsiktigt skydd. Av de 16 större samfällda eller enskilda vattentäkterna i kommunen har 3 skydd upprättade enligt vattenlagen medan 13 saknar skydd.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 7 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Översyn/revidering
Åtgärdsinformation
Extern databas
Vattentäktsarkivet (SGU)
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 15:46
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2015-04-28 15:43
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Burträskåsen, Vebomarksområdet - WA70309363
Vatten Finnträskåsen - WA23807710
Vatten Svallgrus vid Hällberget - WA75381504
Vatten Tåmeåsen och nedre Finnträskåsen - WA45881890
Vatten Skellefteåsen, Ljusvattnetområdet - WA60955979
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten - AREA00406
Mellanbygden med kustvatten - AREA00408
Södra Bottenviken kust - AREA00411
Delområde/Ansvarsområde
Södra Bottenviken kust - AREA00411
Västerbotten - AREA00277
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten - AREA00406
Mellanbygden med kustvatten - AREA00408
Södra delområdet - AREA00503
Huvudavrinningsområde
Åbyälven - SE17000
Byskeälven - SE18000
Kålabodaån - SE23000
Kustområde - SE21022
Bureälven - SE21000
Delavrinningsområde
Utloppet av Björntjärnen - SE722710-174421
Utloppet av Långsjön - SE722732-174651
Rinner mot Tåmfjärden - SE722007-175960
Ovan Djupbäcken - SE723551-174368
Ovan Storbäcken - SE723861-174095
Vatten
Svallgrus vid Hällberget - WA75381504
Tåmeåsen och nedre Finnträskåsen - WA45881890
SE723558-174433 - WA70267890
Skellefteåsen, Ljusvattnetområdet - WA60955979
Burträskåsen, Vebomarksområdet - WA70309363
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Robertsfors - 2409

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Vattenskyddsområden Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor