Inrätta vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter i Åsele kommun

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0139097
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenskyddet för 2 kommunala vattentäkter överensstämmer med skyddskrav enligt MB 7 kap.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 2 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Inrätta
Åtgärdsinformation
Extern databas
Vattentäktsarkivet (SGU)
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 15:53
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2015-04-28 15:43
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Ångermanälvåsen öster Åsele - WA49526613
Vatten Fredrika - WA93158966
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Norra Ångermanland - AREA00838
Övre Ångermanälven - AREA00876
Delområde/Ansvarsområde
Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Ångermanälven - AREA00275
Huvudavrinningsområde
Gideälven - SE34000
Ångermanälven - SE38000
Delavrinningsområde
Utloppet av Kroktjärnen - SE711377-158422
Mynnar i Kvällån - SE711488-158377
Mynnar i Ångermanälvens vattendragsyta - SE711562-157869
Inloppet i Kvällsjön - SE711648-158112
Mynnar i Kvällån - SE711762-158185
Vatten
Fredrika - WA93158966
Ångermanälvåsen öster Åsele - WA49526613
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Åsele - 2463

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Vattenskyddsområden Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor